Generalistische BasisGGZ

AD(H)D
Binnen de praktijk wordt onderzoek gedaan naar enkelvoudige AD(H)D.
Na het intakegesprek wordt vaak gekozen voor een schoolobservatie
en het invullen van vragenlijsten als screening.
Het kindonderzoek wordt afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau
van het kind of de jongere. Na de diagnose wordt psycho-educatie gegeven
en adviezen geformuleerd voor ouders en school.

Angst en Trauma
Nadat het intakegesprek is geweest en door middel van vragenlijsten een inschatting
is gemaakt van de aard en mogelijke oorzaak van de angst of het trauma
wordt een passend behandeltraject besproken.
In het geval van tics, dwanggedachten/dwanghandelingen of somatische klachten wordt gekozen voor bestaande protocollen die hun effect bewezen hebben.
Anita is EMDR therapeut en zet dit in bij vragen rond angstbelevingen, vaak als onderdeel van een lopend behandeltraject.

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Binnen de praktijk wordt onderzoek gedaan naar lichte vormen van ASS.
Bij het vermoeden van ASS wordt vaak gekozen voor twee sessies in de praktijk
om kennis te maken met het kind of de jongere.
Daarna is er contact met anderen die bij het kind of de jongere betrokken zijn en worden algemene en autisme-specifieke vragenlijsten ingevuld. Soms wordt ook geobserveerd in de schoolsituatie.
Dan volgt een individueel afgenomen onderzoek en een diagnostisch interview met ouders.
Na de diagnose ASS wordt psycho-educatie gegeven en worden adviezen geformuleerd voor ouders en school.

Hoogbegaafdheid
Bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en jongeren met uitgesproken talenten en kwaliteiten kan binnen de praktijk gewerkt worden aan afstemming van de omgeving op deze eigenschappen.
Er kan worden behandeld op specifieke kenmerken van hoogbegaafden zoals overpresteren, specifieke studievaardigheden, gevoelens van falen en communicatie met de omgeving van de hoogbegaafde zoals school.

Gedrag
Als sprake is van ‘naar binnen gericht’ probleemgedrag zoals depressieve gevoelens, faalangst, een negatief zelfbeeld of piekeren zijn er diverse methoden en technieken beschikbaar om hier binnen een behandeltraject aan te werken.
Bij ‘naar buiten gericht’ probleemgedrag zoals opstandig en/of agressief gedrag, een gebrekkige zelfcontrole, sociaal probleemgedrag of boosheid wordt nauw samengewerkt met de omgeving van het kind of de jongere. Er wordt oplossingsgericht gedacht en gewerkt om zo de situatie ten goede te veranderen.

Executieve Functies
Dit staat voor alle vaardigheden die jongeren nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren.
Hierbij kan worden gedacht aan: inhibitie (je eerste reactie kunnen afremmen), werkgeheugen, emotieregulatie, volgehouden aandacht, het zelfstandig starten met een taak, plannen en prioriteiten stellen, organiseren, time management, doelgericht gedrag laten zien, flexibel denken en werken en metacognitie (het ‘denken over je denken’)
De E.F. ontwikkelen zich nog tot ver in de adolescentie en komen vaak naar voren in behandelingen met kinderen en jongeren met AD(H)D en ASS omdat zij er meer moeite mee hebben.
Het trainen van de E.F. is geen behandeldoel op zich.